Paziņojums

Loterijas noteikumi

Loterija "Balvas tavai lobsajūtai" ir noslēgusies!

Galveno balvu 500 eur skaidrā ir laimējusi Mārīte Vergina.

Dāvanu kartes 20 EUR vērtībā ir ieguvuši:

Sanita

Kondrāte

Linda

Šarķe-Fedjajeva

Vita

Ameļko

Andris

Krastins

Jurijs

Moiseicenko

Iveta

Čodere

Marija

Suhostaveca

Mihails

Sa

Olga

Apsīte

Laura

Meijere-Raģe

Ina

Koroļonoka

Diāna

Cupikova

Janis

Mezsargs

BEATA

VAGALE

sanita

sveice

Nelli

Šagojane

Santa

Strauta

Ilona

Briede

Veronika

Jasinska

ILze

Bērente

Linda

Pars

Dzintra

Priedīte

Evita

Gaile

Svetlana

Russu

Ilga

Raksta

 

Ierodoties pēc balvas lūdzam ņemt līdzi pasi / ID un pirkuma apliecinošu dokumentu.

 

Izlozes “Balvas tavai labsajūtai!” noteikumi.

1. Akcijas preču izplatītājs ir SIA “PANPHARMACY”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003355520, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120M, Rīga, LV-1021 - turpmāk Akcijas rīkotāji.
2. „Balvas tavai labsajūtai!” loterija (turpmāk tekstā Akcija), kas notiek no 2018. gada 6. jūlija līdz 2018. gada 6. septembrim, kuru organizē SIA “PANPHARMACY”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003355520, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120M, Rīga, LV-1021.
3. Akcijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Akcijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Akcijas dalībniekiem.
4. Akcijas norises teritorija – visā Latvijas Republikas teritorijā pasūtītās preces, kas iegādātas uzņēmuma SIA “PANPHARMACY” interneta aptiekā “InternetAptieka.lv”
5. Akcijas norises sākuma datums ir 2018. gada 6. jūlijs. Akcijas norises beigu datums ir 2018. gada 31. augusts. Periods, kurā iespējams interneta aptiekā “InternetAptieka.lv” iegādāties jebkuru preci, izņemot bezrecepšu medikamentus, un piedalīties Akcijā ir no 2018. gada 6. jūlija, plkst. 00:00:01, līdz 2018. gada 31. augustam, plkst. 23:59:59.
6. Iegādāto preču skaits (jebkura interneta aptiekas “InternetAptieka.lv” prece, izņemot bezrecepšu medikamenti), kuras iegādājoties varēs piedalīties Akcijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
7. Interneta aptiekas “InternetAptieka.lv” preces, izņemot bezrecepšu medikamenti, var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Akcijā.
8. Lai piedalītos Akcijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2018. gada 6. jūlija līdz 2018. gada 31.augustam, jāiegādājas jebkuri interneta aptiekas “InternetAptieka.lv” produkti (izņemot bezrecepšu medikamenti) “InternetAptieka.lv” interneta aptiekā visā Latvijas Republikas teritorijā vismaz EUR 25 vērtībā un jāveic preču apmaksa.
    8.1. Izlozē piedalīsies tikai tie pirkumi, kuru vērtība ir vismaz EUR 25 un summā netiks iekļauti bezrecepšu medikamenti.
    8.2. Viens dalībnieks var piedalīties vairākkārt, veicot atkārtotu loterijas produktu pirkumu 9. punktā norādītās summas vērtībā.
8.3. Visi pirkumi, kuros neiekļaujas bezrecepšu medikamenti, un kuri ir vismaz EUR 25 vērtībā, automātiski piedalīsies izlozē.
    8.4. Loterijas organizators neatbild par:
        8.4.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties produktus vai saņemot balvu;
        8.4.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
        8.4.3. Nepilnīgām pirkumu apmaksām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikts pirkums, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
    8.5. Izlozes nodrošinātājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
        8.5.1. Ir veicis pirkumu par mazāku summu nekā norādīts 9. punktā.
        8.5.2. Savā pirkumā ir iekļāvis bezrecepšu medikamentus.
        8.5.3. Nav pieteicies balvai līdz 2018. gada 12. septembrim.
9. Viens cilvēks var pretendēt un laimēt tikai vienu balvu, bet var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu preču pirkumu vismaz EUR 25 vērtībā, neiekļaujot bezrecepšu medikamentus.
10. Balvu fonds:
    10.1. 1 (viena) galvenā balva – 500 EUR
    10.2. 25 (divdesmit piecas) balvas – 20 EUR dāvanu karte no interneta aptiekas “InternetAptiekas.lv”. Dāvanu karte derīga līdz 2019.gada 31.janvārim.
    10.3. Kopējā balvu fonda vērtība ir 1000 EUR, ieskaitot PVN.
11. Starp visiem Akcijas dalībniekiem, kas iegādājušies “InternetAptieka.lv” interneta aptiekā preces, izņemot bezrecepšu medikamentus, no 6. jūlija plkst. 00:00:01 līdz 2018. gada 31. augustam plkst. 23:59:59, viss balvu fonds tiks izlozēts vienā izlozē, 2018. gada 4. septembrī, plkst. 14:00 SIA “PANPHARMACY” birojā, Rīgā, Dzelzavas ielā 120M, LV-1021.
    11.1. Izlozē laimestiem tiks izlozēti papildu 6 (seši) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nebūs sasniedzami. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.
    11.2. Laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa, vienu reizi izlozējot 26 (divdesmit sešus) laimētājus un 6 rezerves laimētājus no visiem dalībniekiem ar datora programmas palīdzību.
12. Kopējais akcijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka akcijā piedalīsies 11 000 (vienpadsmit tūkstoši) dalībnieku. No tiem tiks izlozēti 26 laimētāji.
    12.1. Aptuvenās laimesta izredzes: 11 000 : 26
13. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi:
    13.1. Akcijas dalībnieka aptuvenie izdevumi par interneta aptiekas “InternetAptieka.lv” produktu (izņemot bezrecepšu medikamenti) iegādi ir no EUR 25.
    13.2. Piedalīšanās loterijā var radīt šādus izdevumus:
        13.2.1. ceļa izdevumus loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma veikšanai un/vai loterijas laimesta saņemšanai;
        13.2.2. laimesta lietošanas vai izmantošanas izdevumus;
        13.2.3. citus izdevumus, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālā ieskata un nepieciešamības.
14. Laimētāju vārdi un uzvārdi tiks publicēti mājaslapā www.InternetAptieka.lv; līdz 2018. gada 6. septembrim.
    14.1. Piedaloties Akcijā, Akcijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un, ka akcijas rīkotāji SIA “PANPHARMACY” un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai www.InternetAptieka.lv, kā arī laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
15. Lai saņemtu balvu, akcijas uzvarētājiem jāierodas SIA “PANPHARMACY” biroja telpās, Rīgā, Dzelzavas ielā 120M, LV-1021, līdz 2018. gada 1. oktobrim, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).
    15.1. Akcijas rīkotāji trīs darba dienu laikā pēc izlozes sazināsies, nosūtot apsveikumu ziņu uzvarētājiem uz telefona numuru vai e-pastu, kas tika norādīts pie pirkuma veikšanas.
    15.2. Akcijas uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar akcijas rīkotājiem pa tālruni 67802455 darba dienās no 10.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu.
    15.3. Ja laimētājs nepieteiksies balvai līdz 2018. gada 12. septembrim, laimesta ieguvējs zaudēs tiesības saņemt balvu.
16. Saņemot laimētās balvas, akcijas laimētāji un akcijas rīkotāji, paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie akcijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
17. Akcijas rīkotāji neatbild par iespējamajiem balvu ieguvējam radītajiem zaudējumiem, kas tam radušies, izmantojot balvu.
18. Akcijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par akcijas un izlozes norisi līdz 2018. gada 12. septembrim, iesniedzot SIA "PANPHARMACY", Rīgā, Dzelzavas iela 120M, LV-1021 rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un atbilde akcijas dalībniekam tiks sniegta 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskā iesnieguma saņemšanas dienas.
19. DALĪBAS AIZLIEGUMS: Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “PANPHARMACY”, darbinieki, un viņu ģimenes locekļi. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek preču loterijas pasūtītāja SIA “PANPHARMACY”, īpašumā.
20. Visi akcijas noteikumi atrodami mājas lapā www.InternetAptieka.lv
_____________________
2018. gada 28. jūnijā
SIA “PANPHARMACY” Projekta vadītāja Liene Vēvere