Garantijas un atteikumu tiesību izmantošanas noteikumi

SIA ”PANPHARMACY”
Reģ.Nr.40003355520
Dzirnieku iela 26, Mārupe, LV-2167
[email protected]
www.internetaptieka.lv
Tālr: 67840809

Atbilstoši 2014.gada 20.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”, SIA ”PANPHARMACY”, Reģ.Nr.40003355520 (turpmāk – Pārdevējs) potenciālajiem klientiem (turpmāk – Patērētāji) sniedz informāciju par garantijas un atteikuma tiesību izmantošanas noteikumiem.

1. GARANTIJA

1.1. Lai izvairītos no pārpratumiem, saņemot preci lūdzam pārliecināties par to, vai piegādātās preces atbilst pasūtījumam.

1.2. Preču galvenās īpašības, kā arī derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz iepakojuma. Pārdevējs nodrošina to, ka pārdodamie medikamenti ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu lietošanu un marķēšanu un medikamentiem ir pievienota informācija par zāļu pareizu un drošu lietošanu.

1.3. Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijā sniegtajam raksturojumam.

1.4. Garantijas tiesības izmantojamas, ievērojot LR spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī pārdotās preces veidu, specifiskās īpašības un noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi);

1.5. Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto preci ir iesniedzams Pārdevējam.

1.6. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā garantijas termiņa laikā saskaņā ar garantijas dokumentā (preces iepakojumā) norādītajiem nosacījumiem. Patērētāja pieteikto prasījumu izskata atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem

1.7. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no Preces iegādes dienas. Šāda prasījuma pieteikums ir iesniedzams Pārdevējam 14 dienu laikā no dienas, kad Pircējs ir atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs ir nodevis un Pircējs ir pieņēmis attiecīgo Preci.

1.8. Pārdevējam ir tiesības sniegt ražotāja kontaktus, lai klients risinātu garantijas jautājumus pa tiešo ar ražotāju, bez Pārdevēja iesaistes.

2. ATTEIKUMA TIESĪBAS

2.1. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm utt.).

2.2. Patērētājs var noteiktā 14 dienu laikā izmantot atteikuma tiesības un, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma (izņemot gadījumus, ja iegādāti uztura bagātinātāji, bezrecepšu medikamenti un medicīnas preces, kuriem, saskaņā ar 2007.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība", nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi).

2.3. Patērētājs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no līguma informē Pārdevēju, nosūtot uz [email protected] atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Atteikuma veidlapas paraugs pieejams šeit – https://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Patērētāja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.

2.4. Patērētājs nodod vai nosūta preci atpakaļ pārdevējam, vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.

2.5. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar šā panta otro daļu saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā patērētāja samaksātos piegādes izdevumus. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja patērētājs, izņemot gadījumus, kad patērētājs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un patērētājam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā. Skaidras naudas atgriešana notiek tikai Dzelzavas ielā 120M, Rīgā.

2.6. Ja patērētājs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, pārdevējam nav pienākuma atmaksāt patērētājam piegādes papildu izdevumus.

2.7. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar pirkuma līgumu patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad pārdevējs saņēmis preci vai patērētājs iesniedzis pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk. Šīs tiesības neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.

2.8. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
2.8.1. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
2.8.2. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
2.8.3. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
2.8.4. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
2.8.5. iegādātas Preces, kas ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (higiēnas preces, kosmētika);
2.8.6. iegādāti uztura bagātinātāji, bezrecepšu medikamenti un medicīnas preces, kuriem, saskaņā ar 2007.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība", nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi);
2.8.7. preces ir bojātas.

2.9. InternetAptieka.lv Preču attēliem ir ilustratīva nozīme. Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfijas var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma un izskata.

2.10. Pasūtījuma izpilde - pēc Pasūtījuma saņemšanas un tā apmaksas, Pārdevējs nodrošina Pasūtījuma komplektēšanu. Ja Pārdevējs konstatē, ka kāda no Pircēja Pasūtījumā norādītajām Precēm nav pieejama vispār vai nav pieejama Pircēja norādītajā apjomā, Pārdevējs komplektē Pasūtījumu atbilstoši pieejamajām Precēm un paziņo Pircējam par Pasūtījumā veiktajām korekcijām, nosūtot Pircējam paziņojumu uz e-pastu un atmaksā Pircējam par tām samaksāto naudu uz kontu.

 

3. APMAKSAS NOTEIKUMI

3.1. InternetAptieka.lv iespējams norēķināties, izmantojot šādus maksāšanas līdzekļus (norēķinu veidus):
a) Ar norēķinu karti vai skaidru naudu preces saņemšanas brīdī InternetAptieka.lv Dzelzavas ielā 120M, Rīgā;
b) Izmantojot Swedbankas banklink;
c) Izmantojot SEB bankas banklink;
d) Izmantojot Citadele banklink;
e) Veicot pārskaitījumu no jebkuras bankas;
f) Maksājums ar VISA, MasterCard, Maestro vai Visa Electron;
g) Skaidrā naudā vai ar maksājuma karti preces saņemšanas brīdī pie kurjera;
h) eriga.lv norēķinu sistēmā Rīgas pašvaldības iestādēm

3.2. Pēc pasūtījuma veikšanas uz norādīto e-pasta adresi saņemsiet priekšapmaksas rēķinu.

3.3. Lūgums veikt priekšapmaksas rēķina apmaksu, kā maksājuma mērķi norādot pasūtījuma numuru. Pasūtījuma apmaksa jāveic 3 darba dienu laikā. Maksājuma nesaņemšanas gadījumā, norādītajā laika periodā, Jūsu pasūtījums tiks anulēts.

3.4. Pasūtījums tiks piegādāts vai nodots patērētājam tikai pēc apmaksas saņemšanas.

3.5. Veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina piekrišanu saņemt pirkuma pavadzīmi elektroniski. Pēc samaksas saņemšanas, Pārdevējs nosūta patērētājam uz e-pastu pirkumu apliecinošu dokumentu (paralēli nodrošinot klienta reģistrētajā profilā piekļuvi šim dokumentam).

4. SIA "Panpharmacy" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt akcijas noteikumus vai pārtraukt akcijas norisi.

5. Farmaceitiskās konsultācijas

5.1. Pircējam tiek nodrošināta iespēja bezmaksas saņemt farmaceita konsultācijas visu diennakti zvanot pa tālruni 67840809 vai izmantojot e-pasta saraksti – [email protected];

5.2. Pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai sarunas tiek ierakstītas.

5.3. Farmaceits sniedz atbildi darba dienās 24 stundu laikā vai zvanot aptiekas darba laikā - nekavējoties.